pondl 10.12.2018
Posledn synchronizace dat s PC systmem sportovit:
10.12.2018 1:20:02
prosinec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28
29
30
31
   
 
 
 
 
 
 

blokovnoobsazeno - obsazeno       volno - volno
Rezervaci je mono provst maximln 15 dn dopedu.