nedle 27.10.2019
Posledn synchronizace dat s PC systmem sportovit:
18.11.2019 2:54:09
listopad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
prosinec
1
2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 
 
 
 
 
 

blokovnoobsazeno - obsazeno       volno - volno
Rezervaci je mono provst maximln 15 dn dopedu.