pondl 26.10.2020
Posledn synchronizace dat s PC systmem sportovit:
7.4.2020 17:23:10
listopad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
prosinec
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 
 
 

blokovnoobsazeno - obsazeno       volno - volno
Rezervaci je mono provst maximln 15 dn dopedu.